Varsity Match maps 2000s
Hellasgarden, Stockholm, Sweden (Women B)
Hellasgarden, Stockholm, Sweden (Women B)