Varsity Match maps 2000s
Hellasgarden, Stockholm, Sweden (Men A)
Hellasgarden, Stockholm, Sweden (Men A)